Ogłoszenia Spółki

INFORMACJE

Akcjonariusze:
Adam Tyrakowski – 53.090 akcji imiennych serii A po 100,00 zł
Stanisław Tyrakowski – 100 akcji imiennych serii B po 100,00 zł
Ewemar Sp. z o.o. – 5.910 akcji imiennych serii A po 100,00 zł
Rada Nadzorcza:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Magdalena Tyrakowska
Członek Rady Nadzorczej – Stanisław Tyrakowski
Członek Rady Nadzorczej – Karolina Markowska
Zarząd:
Członek Zarządu - Adam Tyrakowski
Członek Zarządu - Mariusz Pawłowski
Członek Zarządu - Krzysztof Pogoda
Firma nie posiada prezesa zarządu
Sposób reprezentowania Spółki:
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki uprawnieni są:
- członek Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Prokurentem


DEMATERIALIZACJA AKCJIOGŁOSZENIA

30.12.2022 r. - Strategia podatkowa A-T rok 2021

29.08.2022 r. - Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2021 r. wraz z odpowiednimi dokumentami i uchwałami zostało złożone do właściwego rejestru.

19.04.2022 r. - Informacja dla klientów - Wstrzymanie i wycofanie z obrotu produktu "Denaturat Alkohol Etylowy"

14.04.2022 r. - Informacja dla klientów - Wstrzymanie i wycofanie z obrotu produktu "Denaturat Alkohol Etylowy"

14.02.2022 r. - Markslojd - informacja dla klientów

22.12.2021 r. - Publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

07.07.2021 r. - Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2020 r. wraz z odpowiednimi dokumentami i uchwałami zostało złożone do właściwego rejestru.

14.04.2021 r. - Po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, które skutkuje usunięciem z nazwy Spółki dopisku „w restrukturyzacji” zmiana, na którą czekaliśmy, została odnotowana w KRS. Link do informacji z KRS z dnia 14.04.2021 r.

12.02.2021 r. – Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki dot. rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany sposobu reprezentacji, złożenie oświadczenia o udzieleniu prokury łącznej mieszanej dla p. Piotra Matlucha oraz p. Pawła Wojtczaka, złożenie wniosku o wpis zmiany Statutu w KRS

25.01.2021 r. – Uprawomocnienie postanowienia o zatwierdzeniu układu z 28.12.2020 r. kończącego postępowanie sanacyjne prowadzone wobec spółki Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. przed Sądem Rejonowym w Kaliszu, V Wydziale Gospodarczym pod sygn. akt V GRs 7/18. Od momentu uprawomocnienia postanowienia Spółka działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A.”

08.10.2020 r. – Odwołanie Wiceprezesów Zarządu

30.06.2020 r. – Sprawozdanie wraz z odpowiednimi uchwałami zostało złożone do właściwego rejestru.

16.03.2020 r. – Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej

29.01.2020 r. – Zmiana Członka Rady Nadzorczej

29.01.2020 r. – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Mariusza Bentkowskiego

29.01.2020 r. – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Piotra Matlucha


RESTRUKTURYZACJA