Jak przetwarzamy Państwa dane?
Obowiązek informacyjny

1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (województwo), dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych – CV i liście motywacyjnym;

2. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186911, posługującą się numerem NIP 621 168 56 76 („Spółka”);

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki: Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Spółki w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki, tj. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@at-krotoszyn.pl ;

4. Cele i podstawa przetwarzania: W związku ze złożeniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w Spółce, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy w Spółce (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO” – w zakresie przetwarzania danych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO – w zakresie przetwarzania danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa); b) wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy w Spółce (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); c) udokumentowania złożenia dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w Spółce (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); d) wewnętrznych celów administracyjnych Spółce, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); e) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kancelarie prawne;

6. Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Spółce.

7. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

11. Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki, tj. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

12. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu pracy będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.